മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വൃന്ദ എസ് കുമാർ



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വൃന്ദ എസ് കുമാർ
വിലാസം പുത്തൻപുരയിൽ, വെട്ടുവേനി, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ 9496272294
മൊബൈല്‍ 7012626788
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിജി ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവർത്തക