മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നോബിൾ പി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കെ. എസ്സ്. ആര്‍ .ടി. സി
മെമ്പറുടെ പേര് നോബിൾ പി എസ്
വിലാസം പൗർണ്ണമി, വെട്ടുവേനി, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ 9495119018
മൊബൈല്‍ 9446917085
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്