മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ കെ രാമകൃഷ്ണൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെട്ടുവേനി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ കെ രാമകൃഷ്ണൻ
വിലാസം കൊട്ടാരത്തെക്കതിൽ, പിലാപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ 0479-2411707
മൊബൈല്‍ 9496333300
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്