മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഈപ്പൻ ജോൺവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സുരേഷ് മാര്‍ക്കറ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഈപ്പൻ ജോൺ
വിലാസം താശിയിൽ വീട്, , കാർത്തികപ്പള്ളി-690516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526665932
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്എസ്എൽസി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവർത്തകൻ