മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുഭാഷിണി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൈക്കൂട്ടം ലക്ഷംവീട്
മെമ്പറുടെ പേര് സുഭാഷിണി കെ
വിലാസം തൈക്കൂട്ടം ലക്ഷം വീട്, വെട്ടുവേനി, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847106348
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം