മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ്സ് കൃഷ്ണകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പി. എച്ച്. സി
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്സ് കൃഷ്ണകുമാര്‍
വിലാസം സാരംഗ, പിലാപ്പുഴ വടക്ക്, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ 04792415998
മൊബൈല്‍ 9847014090
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ സേവനം