മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീജാകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുലാംപറമ്പ് നടുവത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീജാകുമാരി
വിലാസം മുണ്ടയ്ക്കല്‍ മംഗലം, തുലാംപറമ്പ് നടുവത്ത്, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995923147
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ആശാവര്‍ക്കര്‍