കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മുസ്ലീഹ് മഠത്തില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 42
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീര്‍ച്ചാല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മുസ്ലീഹ് മഠത്തില്‍
വിലാസം എം പി ഹൗസ്, നീര്‍ച്ചാല്‍ ഈസ്റ്റ്‌, കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി-670003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995111671
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ ലാബ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌