കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കൃഷ്ണകുമാര്‍ പി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 36
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കീഴുന്ന
മെമ്പറുടെ പേര് കൃഷ്ണകുമാര്‍ പി വി
വിലാസം കുഞ്ഞില്ലത്ത് വീട്, കിഴുന്ന, കിഴുന്ന-670007
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995673314
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍