ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക അന്തിമമാക്കുന്നത് - ഗ്രാമ സഭ/വാര്‍ഡ്‌ സഭ കൂടുന്നത് നവംബര്‍ ആദ്യ വാരത്തിലേക്ക് മാറ്റി വച്ചു.

Posted on Wednesday, June 21, 2017

ലൈഫ്  മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികഅന്തിമമാക്കുന്നത് - ഗ്രാമ സഭ/വാര്‍ഡ്‌ സഭ  കൂടുന്നത് നവംബര്‍ ആദ്യ വാരത്തിലേക്ക്  മാറ്റി വച്ചു.