കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 2 മണിക്ക്

Posted on Wednesday, March 14, 2018

കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 21 മാര്‍ച്ച് 2018 ബുധനാഴ്ച 2 മണിക്ക് നിയമസഭ മന്ദിരം ഹാള്‍ 610 വച്ച് ചേരുന്നതാണ്