തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കോഴിക്കോട് - മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ജനപ്രതിനിധികള്‍
ചെയര്‍മാന്‍ : പി ടി ബാബു
ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ : അഡ്വ ചാന്ദിനി
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
മരാമത്ത് കാര്യസ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായിക കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി