ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജാസ്മിന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചൂണ്ടുപലക
മെമ്പറുടെ പേര് ജാസ്മിന്‍
വിലാസം നൈസ്സാംമന്‍സില്‍, മുട്ടം, മുട്ടം-690511
ഫോൺ 9567879247
മൊബൈല്‍ 9746295199
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍