ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമ്പിളി ഷാജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പത്തിയൂര്‍ തോട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് അമ്പിളി ഷാജി
വിലാസം കുറ്റിയില്‍, പത്തിയൂര്‍, പത്തിയൂര്‍-690508
ഫോൺ 8547113900
മൊബൈല്‍ 9895284584
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍