ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കീച്ചേരില്‍ ശ്രീകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോനുമഠം
മെമ്പറുടെ പേര് കീച്ചേരില്‍ ശ്രീകുമാര്‍
വിലാസം കീച്ചേരില്‍, തെക്കേക്കരകിഴക്ക്, പളളിപ്പാട്-690512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846688448
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍