ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പത്മശ്രീ ശിവദാസന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നേല്‍ പീടിക
മെമ്പറുടെ പേര് പത്മശ്രീ ശിവദാസന്‍
വിലാസം കണ്ണാടന്‍ തറയില്‍, ചിങ്ങോലി, ചിങ്ങോലി-690532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497564810
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി.
തൊഴില്‍ -