ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സീമ ശ്രീകുമാര്‍ -വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലാംതാഴം
മെമ്പറുടെ പേര് സീമ ശ്രീകുമാര്‍ -
വിലാസം പുതിയവീട്ടില്‍ തെക്കേതില്‍, പൂമല, പൂമല-689520
ഫോൺ 8589907471
മൊബൈല്‍ 8589907471
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍