ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബീന മാത്യു -വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോടുകുളഞ്ഞി
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന മാത്യു -
വിലാസം പൌവത്ത് ഗ്രീന്‍വ്യു, പെണ്ണുക്കര, പെണ്ണുക്കര-689520
ഫോൺ 8547653119
മൊബൈല്‍ 8547653119
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍