ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദീപ സുരേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നേതാജി
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപ സുരേഷ്
വിലാസം മറ്റത്തില്‍, മണ്ണഞ്ചേരി, മണ്ണഞ്ചേരി-688538
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9074769479
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍