ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഹിളാമണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തഴുപ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് മഹിളാമണി
വിലാസം പടിഞ്ഞാറെ നികർത്ത്, തഴുപ്പ്, പറയകാട്-688540
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746004475
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ