ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബില്‍ക്കുല്‍ പി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എ.കെ.ജി.ഗ്രന്ഥശാല
മെമ്പറുടെ പേര് ബില്‍ക്കുല്‍ പി കെ
വിലാസം കണ്ടേത്തറ, വയലാര്‍, കളവംകോടം-688524
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744415193
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളി