ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രദീപ്.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തട്ടാശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രദീപ്.കെ
വിലാസം കരമേല്‍ പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, തട്ടാശ്ശേരി, ചവറ-691583
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447859921
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍