ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആന്‍സി ജോർജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോവില്‍ത്തോട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് ആന്‍സി ജോർജ്
വിലാസം റോസ് കോട്ടേജ്, കോവില്‍ത്തോട്ടം, ചവറ-691583
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7034509324
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യസ്കൂള്‍ അധ്യാപിക