ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ്.ശിവപ്രസാദന്‍ പിള്ളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇഞ്ചക്കാട് വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്.ശിവപ്രസാദന്‍ പിള്ള
വിലാസം സുകുമാര സദനം, ഇഞ്ചക്കാട്, കക്കാക്കുന്ന്-690522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744319513
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍