ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലിജു. പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പറയകടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ലിജു. പി
വിലാസം പുതുമംഗലത്ത്, പറയകടവ്, അമൃതപുരി-690546
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846226022
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍