ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അംബുജാക്ഷിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്രയാര്‍ തെക്ക് ഡി
മെമ്പറുടെ പേര് അംബുജാക്ഷി
വിലാസം വല്ലത്ത്, പ്രയാര്‍ തെക്ക്, ആലുംപീടിക-690547
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7559922339
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക