മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജയകുമാര്‍ സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാപനാശം
മെമ്പറുടെ പേര് അജയകുമാര്‍ സി
വിലാസം വീനസ്, കുരക്കണ്ണി, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846009136
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ -ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ എല്‍. ഐ.സി. ഏജന്‍റ്