കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സൌഫിയ അനീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 66
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സൌഫിയ അനീഷ്
വിലാസം സൗഫിയ മന്‍സില്‍, പണിക്കര്‍ റോഡ്, നടക്കാവ്-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129869382
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല