കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുധാമണി.എം.സി



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 36
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ലായി
മെമ്പറുടെ പേര് സുധാമണി.എം.സി
വിലാസം ധനലക്ഷ്മി, മുടങ്ങാളി താഴെ പറമ്പ്, കല്ലായ്-0
ഫോൺ 0495 2324410
മൊബൈല്‍ 9995180780
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം