കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.ടി.സുഷാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പറയഞ്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ടി.സുഷാജ്
വിലാസം തോട്ടൂളി, 25/1907, കോട്ടൂളി, കോട്ടൂളി-673016
ഫോൺ 0495 2741257
മൊബൈല്‍ 9349101600
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മറ്റുളളവ