കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡോ.അജിത.പി.എന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചേവായൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഡോ.അജിത.പി.എന്‍
വിലാസം മേഘമല്‍ഹാര്‍, ഗോള്‍ഫ് ലിങ്ക് റോഡ്, ചേവരമ്പലം-673017
ഫോൺ 0495 2359353
മൊബൈല്‍ 9847262510
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മറ്റുളളവ