കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ആഷിത യഹിയവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 70
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കലൂര്‍ നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ആഷിത യഹിയ
വിലാസം കുഴിക്കണ്ടത്തില്‍, ചക്കാലപ്പാടം റോഡ്, കലൂര്‍-682017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8943912231
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍