കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജ ലോനപ്പന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 57
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടവന്ത്ര
മെമ്പറുടെ പേര് സുജ ലോനപ്പന്‍
വിലാസം ചുള്ളിയാടന്‍ ഹൗസ്, ചിലവന്നൂര്‍ റോഡ്, കടവന്ത്ര-682020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947438548
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അക്കൗണ്ടന്‍റ്