കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സക്കീര്‍ തമ്മനംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 45
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തമ്മനം
മെമ്പറുടെ പേര് സക്കീര്‍ തമ്മനം
വിലാസം 45/542, ഓളിപ്പറമ്പില്‍, മെയ്ഫസ്റ്റ് റോഡ്, തമ്മനം-682032
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9037417320
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്