കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോര്‍ജ്ജ് നാനാട്ട്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 44
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരണക്കോടം
മെമ്പറുടെ പേര് ജോര്‍ജ്ജ് നാനാട്ട്
വിലാസം 43/2224, നാനാട്ട് ഹൗസ്, പാലാരിവട്ടം, പാലാരിവട്ടം-682025
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446606036
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.സി
തൊഴില്‍ പി.ആര്‍.ഒ, ആലപ്പാട്ട് ഗ്രൂപ്പ്