കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ രതീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 41
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാടിവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ രതീഷ്
വിലാസം അരമുറിപ്പറമ്പില്‍, തളിയില്‍ ലെയ്ന്‍, വെണ്ണല-682028
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847133099
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.ബി.എ
തൊഴില്‍ ഐ.ടി പ്രോഫഷണല്‍