കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സമീറ എസ് മിഖ് ദാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 62
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വിഴിഞ്ഞം
മെമ്പറുടെ പേര് സമീറ എസ് മിഖ് ദാദ്
വിലാസം കീഴെചെട്ടിയക്കുടി വിളാകം, പുല്ലൂര്‍ക്കോണം, വിഴിഞ്ഞം-695521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895894836
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍