കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പത്മലേഖ ഒവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 39
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാങ്ങോട്
മെമ്പറുടെ പേര് പത്മലേഖ ഒ
വിലാസം ശാരദ ഭവന്‍, റ്റി സി 7/1910 (പുതിയത് 39/273), ശ്രീചിത്ര നഗര്‍ ഡി-10, പാങ്ങോട്, തിരുമല-695006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846008558
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍