ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ.വി. വല്ലഭന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചൂണ്ടല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എ.വി. വല്ലഭന്‍
വിലാസം വാദ്ധ്യാന്‍മന, തായംകാവ്, ചൂണ്ടല്‍-680502
ഫോൺ 04885-236719
മൊബൈല്‍ 9496028504
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ റിട്ട.പി.എസ്.സി മെമ്പര്‍