ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.കെ.ഡേവിസ് മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആളൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് പി.കെ.ഡേവിസ് മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം പാറയില്‍ ഹൌസ്, പൊയ്യ, പൊയ്യ-680733
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447830250
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍തത്കന്‍