ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇന്ദു സുധാകരൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിമണ്ണൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഇന്ദു സുധാകരൻ
വിലാസം കൈറ്റിയാനിയ്ക്കൽ, മുള്ളൻകുത്തി, കാളിയാർ-685607
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446275826
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ ബി എഡ്
തൊഴില്‍ സോഷ്യൽ വർക്ക്