മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കൃഷ്ണന്‍ വടക്കയില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാതിയോട്
മെമ്പറുടെ പേര് കൃഷ്ണന്‍ വടക്കയില്‍
വിലാസം വടക്കയില്‍, പൂളപ്പൊയില്‍, നീലേശ്വരം-673582
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8590519647
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ ഏജന്‍റ്