മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജന്‍ എടോനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിയാക്കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് രാജന്‍ എടോനി
വിലാസം എടോനിമ്മല്‍, മണാശ്ശേരി, മണാശ്ശേരി-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446258714
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി