മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി കുഞ്ഞന്‍ മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെസ്റ്റ് മണാശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് വി കുഞ്ഞന്‍ മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം വെളുത്തേടത്ത്, മണാശ്ശേരി, മണാശ്ശേരി-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495015872
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ
തൊഴില്‍ റിട്ടേര്‍ഡ്