മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം മധു മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊറ്റശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് എം മധു മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം മണ്ണാറക്കല്‍, പൊറ്റശ്ശേരി, മണാശ്ശേരി-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745479855
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ , ടിടിസി
തൊഴില്‍ റിട്ടേര്ഡ് ടീച്ചര്‍