മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ ചാന്ദിനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കയ്യിട്ടാപൊയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ ചാന്ദിനി
വിലാസം വിസ്മയ, മുക്കം, മുക്കം-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447244437
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്