മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വേണു കല്ലുരുട്ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ലുരുട്ടി നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് വേണു കല്ലുരുട്ടി
വിലാസം ആലുംപിലാക്കല്‍, മണാശ്ശേരി, മണാശ്ശേരി-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946588533
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ അക്കൌണ്ടണ്ട്