മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ലുരുട്ടി സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍
വിലാസം പുല്‍പറമ്പില്‍, കല്ലുരുട്ടി, കല്ലുരുട്ടി-673582
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9645330997
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ ഏജന്‍റ്