ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഇ മമ്മദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നൂഞ്ഞല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഇ മമ്മദ്
വിലാസം മൂണപ്പുറം ഹൌസ്, , മുതുവല്ലൂര്‍-673638
ഫോൺ 04832716531
മൊബൈല്‍ 9846136141
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍