കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബീന രാജന്‍ തട്ടാറക്കല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 70
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഈസ്റ്റ്‌ഹില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന രാജന്‍ തട്ടാറക്കല്‍
വിലാസം 'സൗപര്‍ണ്ണിക', തട്ടാറക്കല്‍, കാരപറമ്പ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547748842
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല